DEFINITIVNI GOVOR TELA PDF

Title, Definitivni vodič kroz govor tela. Authors, Allan Pease, Barbara Pease. Translated by, Tanja Milosavljević. Edition, 2. Publisher, Mono i Manjana, This Page is automatically generated based on what Facebook users are interested in, and not affiliated with or endorsed by anyone associated with the topic. 1 ALAN I BARBARA PIZ Autori knjige Zašto muškarci ne slušaju, a žene ne tumače mape Definitivni vodič kroz GOVOR TELA 2 MONO.

Author: Dijora Ketaxe
Country: Chile
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 8 August 2005
Pages: 159
PDF File Size: 6.37 Mb
ePub File Size: 19.2 Mb
ISBN: 888-9-55680-921-4
Downloads: 90584
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arashilmaran

Definitivni vodič kroz govor tela

Ponekadje taj stisak toliko jak da prsti i zglobovi ake pobele, jer se prekine cirkulacija krvi. Tokom vise od 30 godina prouavanja prodajnog i pregova-rakog procesa, ustanovili smo da osmehivanje u pravo vreme, kao to je tokom uvodnih faza pregovora, kad pregovarai odme-ravaju snage, proizvodi pozitivnu reakciju na obema stranama stola, koja docnije rezultuje uspenijim ishodima i viom stopom prodaje.

Vidov-njaci, itai tarot karata, astrolozi i hiromanti prikupljaju infor-macije o “klijentu” upravo sluei se ovom tehnikom. Meutim, ta biva kad generalnom direktoru definitivnii mla-dog i perspektivnog oveka koji je takoe superioran tip i koji moda ak signalizuje da je isto tako vaan kao generalni direk-tor? Prema tome, vri stisak ruke prilikom rukovanja predstavlja dobar poslovni potez za enu, pogotovo kad se rukuju s muskarcima.

U oba sluaja, osmesi se koriste kao gestovi pot-injavanja.

Zamoljeni da opiu njegove emocije na ovom snimku, ljudi ga u najveem broju opisuju kao oputenog i srenog, zbog njegovog oigledno nasmejanog lica. Primena gornje ruke – DFK koristi prednost gornje ruke da bi Riarda Niksona stavio u poloaj naizgled slabijegOva uvcna izborna debata predstavlja udesno svedoan-stvo o snazi govora tela.

Osoba obdarena dobrom moi zapaa-nja ume da protumai reenice govora tela i precizno ih uporedi s usmeno izgovorenim reenicama te osobe.

Uvebavanje lanog osmehaKao to smo rekli, veina ljudi ne ume svesno da razlikuje laan osmeh od pravog i uglavnom smo zadovoljni ako nam se neko osmehuje – bez obzira na to da li je njegov osmeh pravi ih laan.

Mada spolja delujete kao discipiinovana oso-ba koja ume da se kontrolise, skloni se da se iznutra kidate i brinete, a povremeno se pitate da li ste napravili pravi izbor ili doneli pravu odluku. Posledica toga je da nam temperatura dlanova opada i oni poinju da se znoje, postajui hladni, vlani i lepljivi i 35rezultujui stiskom zbog kojeg se drugoj osobi ini da se rukuje s mokrom skuom.

Dokazi se kriju u govoru tela te druge osobe i, dok ena to najee ini sasvim nesvesno, svako moe da naui da svesno raspoznaje sig-nale. Kolena su mi klecala. SJino tome ovek koji eli da sakrije gde je protekle noi skT-tao s druStvom, drace ruke u depovima ili prekrstene na grudi-ma dok pokusava da ob,asni svojoj partnerki gde je bio Meu tim, sakriveni dlanovi mogu kod nje da izazovu intuitivan oseaj”Verujte mi – ja sam lekar”Dlanovi se promiljeno koriste u elji da se prikae otvoren, iskren pnstupda on ne govori istinu.

  AURORA BOREAL DE ASA LARSSON EN PDF

Iako su se dobrovolici svesno trudili da kontroliu svoje prirodne reakcije, trzaji njihovih faci-jalnih miia priali su sasvim drugu priu – odrazavali su izraze koje su gledali, ak i onda kad su se trudili da to ne ine. Odne-davno, mi ljudi postali smo opsednuti govornom reju i svojom sposobnou da budemo kozeri. Vrlo je malo ljudi koji uopte razmiljaju o tome kako se ponaa-ju njihove ruke ili o nainu na koji se rukuju s nekim.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela

Procenio je da prosena oso-ba izgovara rei tokom ukupno deset do dvanaest minuta u toku dana, a da prosena reenica traje svega oko 2,5 sekundi. Bob Hok je jed-nom prilikom 14pravdao poveanje plate politiara poredei njiho-ve plate s platama direktora u korporacijama.

Takoe, imajte na umu da prosena muka ruka moe da proizvede oko dva puta jau snagu od prosene enske ruke, tako da je tu razliku potreb-no nadoknaditi. Prva zabeleena nauna istraivanja osmehivanja desila su se poetkom devetnaestog veka, kad je francuski naunik ijom Du-en de Bulonj, koristei elektrodijagnostiku i elektrinu stimulaci-ju, uoio razliku izmeu zaista zadovoljnih osmeha i drugih vrstaPrirodan osmeh stvara karakteristine borice oko oiju – neiskreni Ijudi osmehuju se samo ustima.

Definitivni vodi kroz govor telaOvo pokazuje da, stare-njem ljudi, njihovi gestovi po-staju suptilniji i manje oigled-ni, zbog ega je tee prepo-znati gestove pedesetogodisnja-ka nego one kojima se slui petogodinje dete.

Definitivni vodič kroz govor tela –

Endorfini su hemikalije koje se oslobaaju u mozgu kad se smejemo. Zato se zadovoljni ljudi jo vie smeju kad piju alkohol, dok oni nezadovoljni postaju jo vie utueni ili ak nasilni.

Era radija dala je prostor ljudima definjtivni su umeli da barataju govornom reju, poput Vinstona erila, koji je divno govono, ali koji bi se danas, u vizuelnoj eri, verovatno tee izbono da po-stigne ono to je postigao. Evolucija je mukim rukama omoguila da pro-izvedu pritisak od oko 45 kg, za postupke kao to su kidanje, hva-tanje, noenje, bacanje i udaranje.

Stako pokua da vas ubcdi u svoj topao i brian pristup, udarajui fstovrcmeno po govornici kratkim, odsenim karate-udarcima? Soba smeha do-vela je i do smanjenja broja analgetika potrebnih onima koji Su trpeli bolove, a pacijenti su postajali spremniji na saradnju. Iako je rukovanje opteprihvaen obiaj prilikom prvog susreta s nekom osobom, postoje odreene okolnosti kad nije primereno da prvi pruate ruku.

Kad odrasla osoba lae, kao da njen mozak nalae nje-noj ruci da pokrije usta u nastojanju da blokira obmanljive rei, ba kao kod petogodinjaka ili tinejdera. Odjednom se iz oblinjeg umarka pojavi koza, jurei govir pomahnitala. Verovatan ishod je da mlai direktor, poto defniitivni rukuju, zauzi-ma stav s prekrtenim rukama i podignutim palcima.

  BELLE ET RESSEMBLANTE PDF

Sve dok neko dri ruke prekrstene na grudima, znai da zadrava negativan stav. Poslednje pribeiteHladno, vlano i lepljivo rukovanjeNiko ne voli da se rukuje s etiri slojanjene kobasice. Slino tome, umetnici, muziari, hirur-zi i ostali ija su zanimanja delikatna i zasnivaju se definiitivni upotrebi ru-ku, generalno preferiraju da se ne rukuju, fela ako ba moraju, skloni su da to ine kao “mrtva riba”, kako bi zatitili ruke.

Cinjenica je da je govor tela iskreniji od rei.

Neki zajedniki koreniVeina osnovnih komunikacijskih signala ista je irom sveta. Ruka se prua s dlanom okrenutim nanie; ruka primaoca protresa se jednom otro i kratko nanie, aOpalti tipzatim dva do tri puta energino u oba pravca, da bi se potom stegla stiskom koji ume decinitivni zaustavi dotok krvi u ruku. Ukoliko je osoba va potinjeni, gest dlan govoe smatra se pri-hvadjivim, budui da ste ovlaeni da ga upotrebite.

U rimsko doba, dvojica voa su se sretala i pozdravljala jedan s drugim bovor nain koji bi mogao da se opise tlea stojea verzija dananjeg obaranja ruku. Praktikovao je da se prilikom fotografisanja postavi tako da bude na levoj strani iz perspektive posmatraa, a gornja ruka bio je jedan od njegovih omiljenih poteza.

Meutim, postoje signali po kojima se ovi osmesi mogu razlikovati od iskrenih. Prvo, leva ru-ka se koristi da bi saoptila dubinu oseanja koja inicijator eli da govoor, a ona je relativna u odnosu na visinu na koju on polae svoju levu ruku na desnu ruku primaoca. Takoe, mnogi mukarci se iznerviraju kad je jedan mukarac “glavni” u prianju viceva, pogotovo ako su prisutnei ene i ako se i one smeju. Moja koza je vezana za elezniki prag! Zato ene bolje zapaajuKad kaemo da neko poseduje “mo zapaanja” ili “intuiciju”, mi i ne znajui govorimo o njegovoj sposobnosti da raspoznaje govor tela drugih osoba i poredi te signale s onim verbalnim.

Da je AdolfAdolf Hitler primenjuje jedan od najupeatljivijih signala gpvor nanie u istorijiHider promovisao isti pozdrav, ali s dlanom okrenutim nanie niko ga ne bi shvatio ozbiljno – smejali bi mu se. Neije glumako umee klasifikovalo se kao dobro ili loe, u onoj meri u kojoj je ta osoba umela da kori-sti gestove i telesne signale u komuniciranju s publikom.

Iskrivljen osmehOvaj osmeh pokazuje suprotne emocije na levoj govkr desnoj strani li-ca. Ovaj isti iz-raz impanza “sroi” kad je uznemirena ili uplaena da bi drugi mogli da je napadnu ili povrede.

work_outlinePosted in Art